بازگشت به لیست مقالات » | شنبه 4 آبان 1398 در ساعت 8 : 1 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )
ﻣﺸﺨﺼﺎت رزوه ھﺎ و اﻧﻮاع آﻧﮫﺎ
ﻧﺮی/ﻣﺎدﮔﯽ
ھﺮ ﻣ ﺠ ﻤﻮ ﻋ ﻪ ای از رزوه ھﺎ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮ رت ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧ ﻠ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ، را ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ﻧ ﺮی ﯾﺎ ﻣ ﺎدﮔﯽ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ان ﻧ ﺎ ﻣ ﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣ ﺜﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﯾﮏ
رزوه ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎ ﻟ ﯽ ﮐ ﻪ ﯾﮏ ﻣ ﮫﺮه رزوه داﺧ ﻠ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﭗ ﮔﺮد / راﺳﺘﮕﺮد
ﻣ ﺎرﭘﯿﭻ ﯾﮏ رزوه ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﺪ در دو ﺟﮫﺖ ﺑﭙﯿﭽﺪ. ﺣﺎ ﻟ ﺖ راﺳﺘﮕﺮد ﯾﺎ ﭼﭙﮕﺮد را ﺑ ﻪ اﯾ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐ ﻪ در ﺻ ﻮ رﺗﯽ
ﮐ ﻪ رزوه ﺑ ﻪ ﺳ ﻤ ﺖ ﺷ ﻤ ﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ رزوه در ﺟﮫﺖ ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد، آﯾﺎ رزوه ھﺎ ﺑ ﻪ ﺳ ﻤ ﺖ ﺷ ﻤ ﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﯽ ﮐ ﻨ ﺪ ﯾﺎ از ﺷ ﻤ ﺎ دور ﻣ ﯽ
ﺷ ﻮ د.
ﻃﺒ ﻖ اﺳﺘﺎ ﻧ ﺪارد، رزوه ھﺎی راﺳﺘﮕﺮد ﺑ ﻪ ﻋ ﻨﻮ ان رزوه ھﺎی اﺳﺘﺎ ﻧ ﺪارد ﺷ ﻨ ﺎﺧﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧ ﺪ، ﺑﺮای ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﭻ ھﺎ و ﻣ ﮫﺮه ھﺎ
راﺳﺘﮕﺮد ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨ ﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻮ ع ﻃﺮاﺣﯽ رزوه از ﻟ ﺤﺎظ ﻣﻮ ازی ﺑ ﻮ دن ﯾﺎ ﻣ ﺨﺮوط ﺑ ﻮ دن ﺑ ﻮ ﺳﯿ ﻠﻪ ﺷﮑ ﻞ زﯾﺮ ﻧ ﯿﺰ ﻣ ﺸﺨﺺ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﮔﺎم ﺑ ﻪ ﻓ ﺎﺻ ﻠﻪ ﺑﯿ ﻦ ﻧﻮ ک ﯾﮏ رزوه ﺗﺎ رزوه ﺑﻌﺪی ﮔ ﻔ ﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
 در ﺳﯿﺴﺘ ﻢ اﯾ ﻨ ﭽﯽ ﻣﻮ رد اﺳﺘ ﻔ ﺎده ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻗﻄﺮ:
ﻗ ﻄﺮ اﺻ ﻠ ﯽ ﺑ ﻮ ﺳﯿ ﻠﻪ ﻧﻮ ک رزوه ھﺎ ﻣ ﺸﺨﺺ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﻗ ﻄﺮ ﮐ ﻮ ﭼﮏ ﺑ ﻮ ﺳﯿ ﻠﻪ ﺷﯿﺎر رزوه ﻣ ﺸﺨﺺ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ د.
ﻗ ﻄﺮ ﮔﺎم ﻓ ﺎﺻ ﻠﻪ ﺑﯿ ﻦ دو ﻟ ﺒ ﻪ ﺟﺎ ﻧ ﺒﯽ ﯾﺎ ﻓ ﺎﺻ ﻠﻪ ﺑﯿ ﻦ دو ﺧﻂ ﻣ ﺮﮐﺰی ﭘﺮو ﻓ ﯿ ﻞ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
زاوﯾﻪ:
زاوﯾ ﻪ ﺟﺎ ﻧ ﺒﯽ، زاوﯾ ﻪ ﺑﯿ ﻦ ﻟ ﺒ ﻪ ﺟﺎ ﻧ ﺒﯽ و ﺧﻂ ﻋ ﻤﻮ د ﺑﺮ ﻣ ﺤ ﻮ ر ﭘﯿﭻ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﯿﭻ ھﺎی ﻣ ﺨﺮوﻃﯽ دارای زاوﯾ ﻪ ﻣ ﺨﺮوﻃﯽ ﻧ ﯿﺰ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨ ﺪو
اﯾ ﻦ زاوﯾ ﻪ ﺑﯿ ﻦ ﻣ ﺨﺮوط و ﻣ ﺤ ﻮ ر ﭘﯿﭻ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎج/ رﯾﺸﻪ
ﺑﯿﺮو ﻧ ﯽ ﺗﺮﯾ ﻦ ﻗ ﺴ ﻤ ﺖ ﯾﮏ رزوه ﺗﺎج و داﺧ ﻠ ﯽ ﺗﺮﯾ ﻦ ﻗ ﺴ ﻤ ﺖ آن رﯾﺸ ﻪ ﻧ ﺎم دارد.
ISO – رزوه ھﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد M
 رزوه ھﺎی ﻣ ﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮ اﺳﺘ ﻔ ﺎده ﺗﺮﯾ ﻦ رزوه ھﺎی ﻣﻮ ﺟ ﻮ د در ﺑﺎزار ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨ ﺪ. در ﻣﻘ ﺎﯾﺴ ﻪ ﺑﺎ رزوه ھﺎی اﺳﺘﺎ ﻧ ﺪارد ﺧﺸ ﻦ
 ﮔﺎم ﮐ ﻤ ﺘﺮی دار ﻧ ﺪ.  دامه مطلب
 
 
Hydraulic cylinders

Hydraulic cylinders

Hydraulic cylinders get their power from pressurized hydraulic fluid, which is typically oil. The hydraulic cylinder consists of a cylinder barrel, in which a piston connected to a piston rod moves ba ...

ﭼﮏ وﻟﻮ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

ﭼﮏ وﻟﻮ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ

ﭼﮏ وﻟﻮ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ: ﭼﮏ وﻟﻮ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻏﯿﺮﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮏ وﻟﻮ، ﻣﺰاﯾﺎ و معاﯾﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آنﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﭼﮏ وﻟﻮ ﺟﺮﯾﺎ ...

ده ﺑﺎزرﺳﯽ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺿﺮوری

ده ﺑﺎزرﺳﯽ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺿﺮوری

ده ﺑﺎزرﺳﯽ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺿﺮوری ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﻧﮕﮫﺪاری و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ و ﭼﮏ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ...

استاندادرهای سیلندر هیدرولیک

استاندادرهای سیلندر هیدرولیک

استاندادرهای سیلندر هیدرولیک ISO 3320 اﺳﺘﺎﻧﺪار  ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻣﯿﻠﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮن و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﻮح آﻧﻬﺎ ISO 3320 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ دو ﻧﻮع روش ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮﺷﯽ و ﻓﻠ ...

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روﻏﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای روﻏﻦ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه زﯾﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ ...

ﻧﻤﺎد اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ

ﻧﻤﺎد اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ

ﻧﻤﺎد اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ Symbols ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ اﻳ ﺑﺎ ﻨﺤﺎل ﺑ ﺳﺎده ﺮاي ﺳﺎزي و ﺑﻴﺎن ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺳﺎده اﺳﺘ ...

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک1

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک1

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک 1 Total Hydraulic System Solution Provider ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﺷـﻴﻢ درك دﻗﻴﻖ ﺗﺮي از ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ داﺷﺘﻪ  ﺑﺒـﺮﻳﻢ و آن را ﺑﻜـﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ&nb ...

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک2

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک2

راه حل جامع سیستم های هیدرولیک 2 Total Hydraulic System Solution Provider   ﻓﺸﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺸﺎر در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ جاي ﻧﻴﺮو ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت رزوه ھﺎ و اﻧﻮاع آﻧﮫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت رزوه ھﺎ و اﻧﻮاع آﻧﮫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت رزوه ھﺎ و اﻧﻮاع آﻧﮫﺎ ﻧﺮی/ﻣﺎدﮔﯽ ھﺮ ﻣ ﺠ ﻤﻮ ﻋ ﻪ ای از رزوه ھﺎ ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﺻ ﻮ رت ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧ ﻠ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ، را ﺑ ﻪ ﻧ ﺎم ﻧ ﺮی ﯾﺎ ﻣ ﺎدﮔﯽ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮ ان ﻧ ﺎ ﻣ ﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣ ﺜﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﯾﮏ رزوه ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎ ﻟ ...

برشکاری ( برش سرد – برش گرم)

برشکاری ( برش سرد – برش گرم)

برشکاری ( برش سرد – برش گرم) به جداکردن یک قطعه از همدیگر و یا تقسیم آن به قطعات کوچکتر برشکاری گفته میشود.  به معنای دیگر برشکاری به معنای تغییر در ابعاد یک قطعه به کمک بریدن بخش های اضا ...