آچار هیدرولیکی مدل KW

آچار  هیدرولیکی| Hydraulic Wrenchمدل  KW
 

آچار هیدرولیک ، ترکمتر هیدرولیک ،ترکرنچ هیدرولیک،Hydraulic Wrench نامی است که به این ابزار اختصاص میدهند.

از این ابزار به جهت باز و بسته کردن پیچ باگشتاور خاص استفاده میگردد.

به وسیله این ترکمتر هیدرولیک مبتوان پیچ ها را طبق ترک مشخص شده در جدول پیچ ها باز و بسته کرد.

تمامی محصولات کاچارابزار به همراه یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه میگردد. 

کاربرد این ابزار :
 • ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري 700ﺑﺎر.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
 • اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻌﺎدل 375 اﻟﯽ 43792 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ.
 • ﮔﺸﺘﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ 3%
 • اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﯿﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت.
 • ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪاوم.
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﻼف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﯾﺰ آﭼﺎرﺧﻮر از 24 اﻟﯽ 130 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰار و ﺳﯿﻠﻨﺪر.
 •  ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺎ دراﯾﻮر ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﭼﺎرﻫﺎی IS و MS

        SPARE PARTS LIST 

آچار هیدرولیک

 
 • مشخصات فنی
 • دانلود کاتالوگ
 • نظرات کاربران

جدول آچار ترکمتر

دریافت کاتالوگ

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :