فارسیEnglishEnglishEnglish

بولت تنشنر

تولید کننده بولت تنشنر در ایران

شرکت کاچارابزار اولین و تنها تولید کننده انواع بولت تنشنر هیدرولیک یک طبقه و دو طبقه با برگشت فنر

بولت تنشنر ها بصورت کلی به شکل های زیر طراحی و تولید میشوند
بولت تنشنر یک طبقه
بولت تنشنر یک طبقه با برگشت فنر
بولت تنشنر دو طبقه
بولت تنشنر دو طبقه با برگشت فنر
بولت تنشنر سه طبقه
بولت تنشنر سه طبقه با برگشت فنر
و انواع سفارشی آن