پمپهای فشار بالا

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع پمپ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده  و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ می ﺑﺎﺷﺪ. پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار از ﻓﺸﺎر 70 ﺑﺎر اﻟﯽ 5000 ﺑﺎر در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ می شود . پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺟﻬﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آب، روﻏﻦ، آب ﺻﺎﺑﻮن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد

 

کاربرد پمپ ها:

 • تست هیدرو استاتیک 
 • تزریق مواد شیمیایی
 • ایجاد فشار هیدرولیک
 • تزریق گاز و شارژ انواع سیلندرها
 • دستگاه های برش با آب یا واتر جت
 • راه اندازی بولت تنشنرها و سیلندرهای هیدرولیکی
 • هایدروفرمینگ
 • سوپر پلاستیک هایدروفورمینگ 

 

پمپهای فشار بالا
 • توضیحات
 • مشخصات فنی
 • دانلود کاتالوگ
 • نظرات کاربران

کاربرد این پمپها :

 • تست  هیدرو استاتیک 
 • تزریق مواد شیمیایی
 • ایجاد فشار هیدرولیک
 • تزریق گاز و شارژ انواع سیلندرها
 • هایدر فرمینگ
 • دستگاه های برش با آب یا واترجت
 • راه اندازی یولت تنشنر ها و سیلندر های هیدرولیکی
 • سوپرپلاستیک هایدر فورمینگ

 

 برای براورد قیمت بولت تنشنر ،سفارش وخرید انواغ بولت تنشنر با مشاورین شرکت تماس بگیرید

 77_ 021-66282072 - 66284975 -021 

  داخلی 349

 بازرگانی و فروش:  شرکت اطلس بنیان  

 •  ایمیل:               contact@atlasbonyan.com
 •  تلفن:                88722764-021
 •  فکس:               88722374-021
 • آدرس سایت :          https://atlasbonyan.com

 

پمپ فشار بالا

دریافت کاتالوگ

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :