پمپ فشار بالا

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع پمپ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﮔﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده  و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ می ﺑﺎﺷﺪ. پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار از ﻓﺸﺎر 70 ﺑﺎر اﻟﯽ 5000 ﺑﺎر در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ می شود . پمپهای ﮐﺎﭼﺎر اﺑﺰار ﺟﻬﺖ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آب، روﻏﻦ، آب ﺻﺎﺑﻮن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد

 حمایت از تولید ملی = بالا رفتن سطح کیفیت محصولات و اشتغالزایی و پیشرفت ایران عزیزمان

کاربرد پمپ ها:

 • تست هیدرو استاتیک 
 • تزریق مواد شیمیایی
 • ایجاد فشار هیدرولیک
 • تزریق گاز و شارژ انواع سیلندرها
 • دستگاه های برش با آب یا واتر جت
 • راه اندازی بولت تنشنرها و سیلندرهای هیدرولیکی
 • هایدروفرمینگ
 • سوپر پلاستیک هایدروفورمینگ 

 

 • مشخصات فنی
 • دانلود کاتالوگ
 • نظرات کاربران

پمپ فشار بالا

دریافت کاتالوگ

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :